สภาพทางเศรษฐกิจ
        อาชีพ
                – เกษตรกร  รับจ้าง   ค้าขาย   และรับราชการ