สภาพทางสังคม
        การศึกษา
                – โรงเรียนประถมศึกษา                                                3       แห่ง
                – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                4      แห่ง
                – ห้องสมุดประชาชน                                                    1       แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด / สำนักสงฆ์                                                                          8       แห่ง
– โบสถ์                                                                                        1       แห่ง