สาธารณสุข
                – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                            2       แห่ง
     มีถนนสายหลักเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางแอสฟัสท์ติก สายรองเป็นคอนกรีตและถนนลูกรัง  สามารถใช้คมนาคมไปถึงอำเภอสันป่าตองและตลาดสดได้อย่างสะดวก
                – ถนนคอนกรีต                                                 68     สาย
                – ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก                                     23     สาย
                – ถนนลูกรัง                                                    39     สาย
การโทรคมนาคม
                – โทรศัพท์สาธารณะ                                           10     แห่ง
                – อินเตอร์เน็ตตำบล                                            1       แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                – ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                                             3       สาย
                – บึง  ,  หนองและอื่นๆ                                        1       แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                – ฝาย                                                         3       แห่ง
                – บ่อน้ำตื้นประมาณ                                         120       แห่ง