gvv4

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

รวงข้าว กองฟาง  และท้องนา สื่อความหมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความอุดม สมบูรณ์ ความพอเพียง และความสุขของประชาชนในเขตรับผิดชอบ