การมอบอำนาจปฎบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม