1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 3. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 3.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
 4. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
 5. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 6. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 7. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.-พ.ศ.-2539
 9. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. พรบ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
 11. พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 12.  พรบ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561
 13. พรบ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐ 2542
 14. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 15. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 16. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 17. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 18. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 19. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 20. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562
 21. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 22. ระเบียบสำนักฯว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 23. ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563
 24. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 25. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560
 26. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 27. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
 28. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 29. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 30. ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
 31. ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 32. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 2559
 33. ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 34. ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 35. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 36. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 37. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่ต้องส่งเสริม 2563
 38. ว332 อนุมัติผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
 39. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565