:::เทศบาลตำบลทุ่งต้อม :Tungtom Subdistrict Munici

นายกเทศมนตรี
นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม


นายสักการ ณิยกูล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

   

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
1

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม นำโดยนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม
ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 6,13,20,27 มิถุนายน 2553 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชนและประชาชน
ในตำบล ออกกำลังกายและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันครอบครัว
เริ่ม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , พัฒนากรอำเภอสันป่าตอง , เกษตรตำบล ,หัวหน้าสถานีอนามัยในตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 7-11 มิถุนายน 2553  ในเขตรับผิดชอบของตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ

 

3
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
เทศบาลตำบลทุ่งต้อม นำโดย นายพูลสวัสดิ์  สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมคณะบริหาร,สมาชิกสภา  และพนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน และประชาชนในตำบล ออกกำลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ 
โครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

Content for New Div Tag Goes Here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า
3 4 5 6 7 8 9